Tourism slogan of Syria: Always Beautiful

Syria

Who is the national founder of Syria?

Who is the national poet of Syria?

When is the national day of Syria?

What is the national animal of Syria?

What is the ethnicity of Syria?

What is the national dish of Syria?

What is the national dance of Syria?

What is the national emblem / coat of arms of Syria?

What is the religion of Syria?

What is the ISO-4217 of Syria?

What is the domain extension of Syria?

What is the national monument of Syria?

What is the national anthem of Syria?

What is the national fruit of Syria?

What is the national flower of Syria?

What is the national colors of Syria?

What is the national language of Syria?

What is the national sports of Syria?

What is the national tree of Syria?

What is the national bird of Syria?

What is the national currency of Syria?

What is the country code of Syria?

What is the capital city of Syria?

What is the national airline of Syria?

What is the national drink of Syria?

What is the national instrument of Syria?

What is the national dress of Syria?

What is the national hero of Syria?

What is the national mausoleum of Syria?

What is the nationality of Syria?

What is the driving side of Syria?

What is the date format of Syria?

What is the total area of Syria?

What is the timezone of Syria?

What is the national football team of Syria?

What is the tourism slogan of Syria?