Capital city of Kosovo is Pristina

Kosovo
Kosova, nder dhe detyrë
Motto of Kosovo

Who is the national founder of Kosovo?

Who is the national poet of Kosovo?

When is the national day of Kosovo?

What is the national animal of Kosovo?

What is the ethnicity of Kosovo?

What is the national dish of Kosovo?

What is the national dance of Kosovo?

What is the national emblem / coat of arms of Kosovo?

What is the religion of Kosovo?

What is the ISO-4217 of Kosovo?

What is the domain extension of Kosovo?

What is the national monument of Kosovo?

What is the national anthem of Kosovo?

What is the national fruit of Kosovo?

What is the national flower of Kosovo?

What is the national colors of Kosovo?

What is the national language of Kosovo?

What is the national sports of Kosovo?

What is the national tree of Kosovo?

What is the national bird of Kosovo?

What is the national currency of Kosovo?

What is the country code of Kosovo?

What is the capital city of Kosovo?

What is the national airline of Kosovo?

What is the national drink of Kosovo?

What is the national instrument of Kosovo?

What is the national dress of Kosovo?

What is the national hero of Kosovo?

What is the national mausoleum of Kosovo?

What is the nationality of Kosovo?

What is the driving side of Kosovo?

What is the date format of Kosovo?

What is the total area of Kosovo?

What is the timezone of Kosovo?

What is the national football team of Kosovo?

What is the tourism slogan of Kosovo?