National anthem of Armenia: Mer Hayrenik

The Armenian national anthem was written by Mikael Nalbandian and composed by Barsegh Kanachyan.

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ, Որ ապրել է դարեդար Յուր որդիքը արդ կանչում են Ազատ, անկախ Հայաստան։ Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ, Որ իմ ձեռքով գործեցի Գիշերները ես քուն չեղայ, Արտասուքով լվացի։ Նայիր նրան՝ երեք գոյնով, Նուիրական մեր նշան Թող փողփողի թշնամու դեմ Թող միշտ պանծայ Հայաստան։ Ամենայն տեղ մահը մի է Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի, Բայց երանի՝ որ յուրր ազգի Ազատության կը զոհվի։

Armenia National symbols

⏪ Back to the national symbols of Armenia

What is Armenia known for?

Armenia is known for world's oldest churches, cuisine, culture, and monasteries located in extremely beautiful natural settings

Where is Armenia located?

Neighbours of Armenia

Questions & Answers about Armenia

Compare Armenia with other countries

with

Compare Armenia with its neighbours

Guess the Flags Quiz