jiangsu

Coordinates of Jiangsu

Latitude: 33.1402° N
Longitude: 119.7889° E

Motto of Jiangsu

"Serve The People"

State location

Guess the Flags Quiz

State Flag of Jiangsu