National anthem of Zimbabwe: National Anthem of Zimbabwe

The Zimbabwean national anthem was written by Solomon Mutswairo and composed by Fred Changundega.

Simudzai mureza wedu weZimbabwe Yakazvarwa nemoto wechimurenga, Neropa zhinji ramagamba Tiidzivirire kumhandu dzose; Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe. Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa Namakomo, nehova, zvinoyeveedza Mvura ngainaye, minda ipe mbesa Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe; Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe. Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe Nyika yamadzitateguru edu tose; Kubva Zambezi kusvika Limpopo, Navatungamiri vave nenduramo; Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Zimbabwe National symbols

⏪ Back to the national symbols of Zimbabwe

What is Zimbabwe known for?

Zimbabwe is known for Victoria Falls

Where is Zimbabwe located?

Neighbours of Zimbabwe

Questions & Answers about Zimbabwe

Compare Zimbabwe with other countries

with

Compare Zimbabwe with its neighbours

Guess the Flags Quiz