National poet of Russian Federation is Alexander Pushkin, Sergei Yesenin, Mikhail Lermontov, Gavrila Derzhavin, Nikolay Nekrasov, Vladimir Vysotsky

No official motto
Motto of Russian Federation

Who is the national founder of Russian Federation?

Who is the national poet of Russian Federation?

When is the national day of Russian Federation?

What is the national animal of Russian Federation?

What is the ethnicity of Russian Federation?

What is the national dish of Russian Federation?

What is the national dance of Russian Federation?

What is the national emblem / coat of arms of Russian Federation?

What is the religion of Russian Federation?

What is the ISO-4217 of Russian Federation?

What is the domain extension of Russian Federation?

What is the national monument of Russian Federation?

What is the national anthem of Russian Federation?

What is the national fruit of Russian Federation?

What is the national flower of Russian Federation?

What is the national colors of Russian Federation?

What is the national language of Russian Federation?

What is the national sports of Russian Federation?

What is the national tree of Russian Federation?

What is the national bird of Russian Federation?

What is the national currency of Russian Federation?

What is the country code of Russian Federation?

What is the capital city of Russian Federation?

What is the national airline of Russian Federation?

What is the national drink of Russian Federation?

What is the national instrument of Russian Federation?

What is the national dress of Russian Federation?

What is the national hero of Russian Federation?

What is the national mausoleum of Russian Federation?

What is the nationality of Russian Federation?

What is the driving side of Russian Federation?

What is the date format of Russian Federation?

What is the total area of Russian Federation?

What is the timezone of Russian Federation?

What is the national football team of Russian Federation?

What is the tourism slogan of Russian Federation?

What is the literacy rate of Russian Federation?

What is the average elevation of Russian Federation?

What is the coastline of Russian Federation?

What type of plugs and sockets are used in Russian Federation?

What are the emergency telephone numbers of Russian Federation?

What is the alternative name of Russian Federation?

What is the mythical creature of Russian Federation?

What is the national government of Russian Federation?

Who is the president of Russian Federation?

Who is the prime minister of Russian Federation?

Subscribe to Symbol Hunt!